RYF - Russia Yachting Federation

Chairman Dr. Oleg Ilyin
Secretary Yana Dobzhitskaya
Address   Office 448
House 8, Luzhnetskaya nab
Moscow 119991
Russia
Website   
www.vfps.ru 
NCA